Въвеждането на еврокодовете и проблемите, свързани с тях

Доц. д-р инж. Д. Стефанов, инж. М. Кутева, доц. д-р инж. Е. Васева, БАН Законодателното…

Обявени обществени поръчки – отрасъл „Строителство“, януари 2013 г.

Елена Недева, инж. Емил Гигов, инж. Зорница Александрова, инж. Стефан Карчев, Христофор Баръмов, инж. Веселка…

Строителната индустрия през 2012 г.

Таня Бъчварова, ръководител на направление „Анализи и прогнози“, КСБ Икономиката на България в момента не…

Оптимизиране процеса на проектиране на сградни канализационни системи

Проф. д-р инж. Анета Георгиева, ВСУ „Черноризец Храбър“   В настоящия анализ са разгледани основните…

Многофункционалните училищни пространства – развитие и перспeктиви

Проф. д-р а.н. арх. Атанас Ковачев, БАН, арх. Радост Райновска, ВСУ „Черноризец Храбър“   Приоритет…

Мониторинг обществени поръчки, декември 2012 г.

Елена Недева, инж. Емил Гигов, инж. Зорница Александрова, инж. Стефан Карчев, Христофор Баръмов, инж. Веселка…

Мониторинг на обществените поръчки за ноември 2012 г.

Елена Недева, експерт „Проектиране и строителен надзор”, инж. Емил Гигов, гл. експерт „Високосградно строителство“, инж.…

Общи изводи от приемането на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Камен Горанов, експерт в КСБ Продължение от миналия брой Анализът на екокръговрата представлява цялостна оценка…

Безпясъчен бетон за площи за движение с леко и средно тежко натоварване

Доц. д-р В. Найденов, доц. д-р И. Ростовски, Г. Маринов Безпясъчният бетон (per­vious concrete) е…

Приложение на композитните материали за подобряване на конструктивната дървесина

Инж. А. Апостолова, доц. д-р инж. П. Чобанов, УАСГ Стремежът към повишаване на енергийната ефективност,…

Състояние на хидротехническото строителство в България

Инж. Любен Петров, бивш ген. директор на ДСО „Хидрострой”, зам.-председател на НПК „Строител” Причините за…