Обновяване на промишлени сгради – паралели между световната и българската практика

Качеството на урбанистичната среда зависи повече от стандарта на поддръжката на съществуващия сграден фонд, отколкото…

Традиционните промишлени сгради и новите функции при тяхното ревитализиране

Промишлените сгради (ПС) се появяват в края на XVIII в. в отговор на нарастващите нужди…

Глобалното затопляне и водните ресурси

I. Климатична изменчивост, промени на климата или глобално затопляне? Терминът „климатична промяна” е въведен в…

Проектът SEE GREEN разработва гъвкави модули за пестене на енергия

Камарата на строителите в България изпълнява няколко проекта в областта на продължаващото професионално обучение, насочени…

Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергоефективни решения в сградите за България до 2020 г.

Климатичните промени вече се случват и представляват една от най-големите екологични, социални и икономически заплахи…

Вода – енергия и енергия – вода

Доц. д-р инж. Галя Бърдарска работи от 2009 г. в секция „Регионална и секторна икономика”…

Минимални изисквания относно водното замърсяване и лимити за шум при третиране на строителни отпадъци

Вследствие на извършени проучвания през миналата година Комисията на Европейския съюз написа доклад относно минималните…

Нормативната уредба при подовите настилки и покрития се нуждае от актуализиране

Първият и основен принцип, който много често се нарушава при реализирането на подовите настилки и…

2011-а: година на несигурност, борба за оцеляване, фалити и умерен оптимизъм за бъдещето в строителния бранш

Възможностите за ръст на европейската икономика намаляват. Прогнозните данни от доклада на Европейската комисия за…

Минимални изисквания за третиране на строителни отпадъци в страните – членки на ЕС

През ноември 2011 г. Комисията на Европейския съюз подготви и представи за обсъждане проект на…

Предизвикателства при контрактуването на проекти за ПСОВ

Забавяне или пропускане усвояването на инвестиционните средства от Европейската общност (ЕО) за опазване на водните…

Безопасността и здравето са основните приоритети за европейските строители

Заседание на комисията за професионална квалификация и обучение и социален диалог с домакинство на Белгийската…