Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Наименование: Определяне на изпълнител на строителството за обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-015 „Лот 19: Рехабилитация на път ІІІ-551 Дебелец – Плаково – Елена от км 34+450 до км 35+631.25 и от км 36+250 до км 36+982.91, на път ІІ-53 Елена – Сливен от…

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Наименование: Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-022 „Лот 20: Рехабилитация на път ІІІ-202 (І-2) Щръклево – Попово от км 12+000 до км 16+300, на път ІІІ-2102 (ІІ-21) Сливо поле – Борисово – Черешово от км 11+500 до км…

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Наименование: Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-028 „Лот 28: Рехабилитация на път IІІ-591 Крумовград – яз. Студен кладенец от км 0+000 до км 24+860, с дължина 24.860 км, област Кърджали. Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Описание: Определяне на изпълнител…

Възложител: Община Лясковец, област Велико Търново

Наименование: Строително-ремонтни работи и преустройство на отоплителна инсталация (инженеринг) и осветителни инсталации на училищни сгради на СОУ “Максим Райкович” – гр. Лясковец и ОУ “П. Р. Славейков” – с. Джулюница, общ. Лясковец, по модул “Оптимизиране на училищната мрежа” от Национална…

Възложител: Община Пловдив

Наименование: Изпълнение на строителни дейности по проект „Подобряване на екологичната и рекреационна среда на град Пловдив“, одобрен за финансиране по процедура на МРРБ по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4.-02/2008 на Оперативна програма „Регионално развитие“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и…