Възложител: Община Самуил

Наименование: Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове” по договор № 17/321/00097/23.12.2010 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013…

Възложител: Община Самуил

Наименование: Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове” по договор № 17/321/00095 от 20.12.2010 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007…