Наименование: Реконструкция на ел. проводи № 2 и № 3 от подстанция 110/6.3 кV „2Б” в рудник „Трояново-1” – реф. № 053/2011 г. – ЗОП

Наименование: Реконструкция на ел. проводи № 2 и № 3 от подстанция 110/6.3 кV „2Б” в рудник „Трояново-1” – реф. № 053/2011 г. – ЗОП Възложител: „Мини Марица-изток“ – ЕАД Описание: Реконструкция на ел. проводи №2 и №3 от подстанция…

Наименование: Изграждане на ел. провод 6 кV изводи „Айнщайн и Фурие” от подстанция № 10 в рудник „Трояново-3” – реф. № 052/2011 г. – ЗОП

Наименование: Изграждане на ел. провод 6 кV изводи „Айнщайн и Фурие” от подстанция № 10 в рудник „Трояново-3” – реф. № 052/2011 г. – ЗОП Възложител: „Мини Марица-изток“ – ЕАД Описание: Изграждане на ел. провод 6 кV изводи „Айнщайн и…

Наименование: Изграждане на ел. провод 6 кV изводи „Бел и Аристотел” от подстанция № 10 в рудник „Трояново-3” – реф. № 051/2011 г. – ЗОП

Възложител: „Мини Марица-изток“ – ЕАД Описание: Изграждане на ел. провод 6 кV изводи „Бел и Аристотел” от подстанция №10 в рудник „Трояново-3”. Подробно видовете СМР и техните количества са посочени в количествената сметка, обяснителната записка към РП 172/587 ЕЛ и…

Наименование: Извършване на строителен надзор по проект „Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян

Наименование: Извършване на строителен надзор по проект „Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ обектите: СОУ “Васил Левски”, с. Черни Осъм; ОУ “Васил Левски”, с. Орешак; Целодневна детска градина в с. Орешак; Седмична детска градина в с. Калейца;…

Наименование: Ремонт и реконструкция на шест сгради на учебни и детски заведения на територията на община Троян

Наименование: Ремонт и реконструкция на шест сгради на учебни и детски заведения на територията на община Троян Възложител: Община Троян Описание: Предмет на поръчката е „Ремонт и реконструкция на шест сгради на учебни и детски заведения на територията на община…

Наименование: Газификация и модернизиране на технологичното сценично оборудване на Драматично-куклен театър “Васил Друмев” – гр. Шумен

Наименование: Газификация и модернизиране на технологичното сценично оборудване на Драматично-куклен театър “Васил Друмев” – гр. Шумен Възложител: Министерство на културата Описание: Поръчката включва следните основни видове СМР: • Мерки за подобряване на енергийната ефективност: ново котелно помещение на газ, подмяна…

Наименование: Изпълнение на строително-ремонтни работи, предвидени за реализация на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от гр. Казанлък“.

Наименование: Изпълнение на строително-ремонтни работи, предвидени за реализация на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от гр. Казанлък“. Възложител: Община Казанлък Описание: Изпълнението на строително-ремонтни работи, предвидени за реализация на проект: „Внедряване на мерки за енергийна…

Наименование: Реставрация, консервация, експониране на крепостна система „Калето“, развитие на дребномащабна техническа инфраструктура в района на Видинска крепостна система „Калето“ по Проект „Видинска Крепостна Система „Калето”

Наименование: Реставрация, консервация, експониране на крепостна система „Калето“, развитие на дребномащабна техническа инфраструктура в района на Видинска крепостна система „Калето“ по Проект „Видинска Крепостна Система „Калето”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и…