С 3 млн. лв. изпълняваме мерки за влизане в Шенген

Правителството одобри разходването на предвидените в централния бюджет 3 млн. лв. за изпълнението на проекти, свързани с присъединяването на България към Шенгенското пространство. Средствата се предоставят по бюджетите на МВР и на областната администрация на Хасково за довършване изграждането на…

147 нередности у нас са докладвани на ОЛАФ

Правителството прие годишния доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и актуализация на плана за действие в тази област за периода 2015-2016. Докладът съдържа информация за предприетите законодателни, административни, организационни…

За преодоляване на щетите от природни бедствия са отпуснати 20,5 млн. лв.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на първостепенни разпоредители и трансфери към общините в размер на 20 506 728 лв. за изпълнение на дейностите им по предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. С целевите средства ще се разплатят…

Правителството одобри план за подобрение на бизнес средата

Правителството прие План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. Целта на мерките е да се подобри бизнес средата и постепенно нарастване на инвестициите в България. Планът е част от амбициозната програма за премахване на…

Изменени са устройствените правилници на МИ, МРРБ и МТ

Правителството прие изменения и допълнения в Устройствения правилник на Министерството на икономиката. С тях се допълват функциите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, която беше определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020.…

Създава се Национален механизъм за подготовка на Председателство на Съвета на ЕС

За подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. ще бъде създаден специален Национален механизъм, реши правителството. Политическата координация по Председателството ще се осъществява в рамките на съществуващия координационен механизъм по въпросите на ЕС,…

Разходите за ретроспективни проекти ще са допустими по ОПТ 2007-2013 г.

Правителството промени ПМС 258/2007 за допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. С изменението отпада ограничението на разпоредбата на чл. 9, т. 1 от постановлението. Разходите, извършени във връзка с т. нар. ретроспективни проекти (такива, чието изпълнение е…

Предлагат за одобрение меморандума с Македония по ИНТЕРРЕГ

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Меморандума за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС CCI 2014TC16I5CB006 между България и Македония. Документът е подписан в началото на тази година, относим е за периода 2014-2020 г. и…

Продават осем военни имота

Правителството даде съгласието си министърът на отбраната да извърши продажба на осем имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия, чиито данъчни оценки надхвърлят 500 хил. лв. Имотите се намират в: землището на с. Малево, община Хасково…

АДФИ е установила нарушения при обществени поръчки за над 200 млн. лв.

Министерският съвет прие отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за 2015 г. От него става ясно, че през миналата година са извършени 623 финансови инспекции и проверки, от които 44 са съгласно чл. 80 а от…

Нови членове се включват в българската делегация в Комитета на регионите на ЕС

По предложение на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) правителството одобри промени в състава на българската делегация в Комитета на регионите на Европейския съюз. Той включва представители на местните власти на държавите-членки. В състава на делегацията ще влязат…

През петата си сесия 43-ото Народно събрание е приело 56 закона и 60 решения

През петата си сесия 43-ото Народно събрание е приело 56 закона, 60 решения и една декларация. Това сочи справка, подготвена от парламентарния пресцентър и дирекция «Законодателна дейност» на Народното събрание за периода от 11 януари 2016 г. до 27 април…