Възложител: Министерство на културата

Наименование: “Ремонт и рехабилитация на сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография –…

Възложител: Министерство на културата

Наименование: „Възстановяване и опазване на църквата „Св. Георги”, с. Арбанаси – строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи…

Възложител: Община Лом

Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор и упражняване на контрол по изпълнение…

Възложител: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Наименование: „Ремонт на вълнолом, кейова стена, настилки, възстановяване на ел.захранване и В и К инсталации…

Възложител: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Наименование: „Инженеринг за изграждане на станция за препомпване на битово-фекални и дъждовни води от Терминал…

Възложител: Столична община

Наименование: Изготвяне на работни проекти за „Дейности свързани с подготовка за осъществяване на инвестиционен проект…

Възложител: Министерство на културата

Наименование: Проектиране за обект: „Тракийска гробница край с. Александрово – проучване, консервация и реставрация, експониране…

Възложител: Община Благоевград

Наименование: Изграждане на нова и подобряване на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в ІV-ти микрорайон…

Възложител: Община Стамболово

Наименование: „Реконструкция на съществуващи общински пътища: Лот 1. “Път НКV2174 /ІІІ-593, Маджари – Силен/ –…

Възложител: „Софийска вода“ – АД

Наименование: Извършване на възстановителни работи на настилките на всички пътища и пешеходни пътеки, находящи се…

Възложител: Община Симитли

Наименование: “Техническа помощ по управление и отчитане на проект: “Реконструкция и доизграждане на уличната мрежа…

Възложител: Община Симитли

Наименование: Техническа помощ по управление и отчитане на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационната и…