Възложител: Община Бургас

Наименование: „Разработване на интегриран проект за управление на питейни и отпадни води – с. Рудник…

Възложител: Община Пловдив

Наименование: „Обработване на стари асфалтови настилки по технология предложена от изпълнителя – участък от бул.…

Възложител: Община Враца

Наименование: „Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК – Интегриран проект…

Възложител: Медицински университет – София

Наименование: „Рeконструкция, подмяна и модернизация на инсталации – електрозахранващи /силнотокови, заземителна и мълниеотводна, слаботокови/ и…

Възложител: Община Лом

Наименование: Реконструкция на уличната водопроводна мрежа и възстановяване на пътната инфраструктура след разкопаване за полагане…

Възложител: Община Чепеларе, Област Смолян

Наименование: „Подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци,…

Възложител: Община Несебър

Наименование: “Избор на изпълнител за реконструкция на път Слънчев бряг – Свети Влас от км.…

Възложител: Община Варна

Наименование: Изработване на подробен устройствен план – План за регулация на улиците и поземлените имоти…

Възложител: Община Балчик. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Възложител: Община Балчик Правно основание: Чл. 65, ал. 2 от ЗОП Kраен срок за изпълнение:…

Възложител: Община Лом

Наименование: Избор на изпълнител на строително-ремонтни дейности по изграждане и възстановяване на градска крайречна зона…

Възложител: „ЕВН България Електроразпределение“ – АД, Пловдив

Наименование: Избор на изпълнител за ликвидиране на ведомствени бензиностанции Възложител: „ЕВН България Електроразпределение“ – АД,…

Възложител: Община Сливница

Наименование: “ Инвестиционно консултиране , проектиране (технически или работни проекти) за реконструкция и изграждане на…