Гл.ас. д-р инж. Евгения Богданова, преподавател в катедра „Технология и механизация на строителството”, УАСГ: Обучението в УАСГ е най-добрата инвестиция за бъдещето

Д-р Богданова, Вие сте част от преподавателския състав на катедра „Технология и механизация на строителството”…

Проф. д-р инж. Чавдар Колев, преподавател във ВТУ „Тодор Каблешков”: Използването на фибробетона може да направи прелом в безопасността при строителството на тунели у нас

Проф. Колев, проектанти, представители на пътностроителни компании, на държавни институции и браншови организации организираха дискусионен…

Студентският съвет при УАСГ раздаде Годишните академични награди ХАОС

Студентският съвет (СС) при Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) проведе по изключително провокативен…

Доц. д-р инж. Илиана Стойнова, зам.-ректор на ВСУ „Любен Каравелов”: Имиджът на една професия в обществото е важен за интереса към нея

Доц. Стойнова, в катедра „Механика и математика“ на Строителния факултет на ВСУ четете лекции по…