Възложител: Столична община, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения

Наименование:Изграждане на парк „Възраждане” по готов проект – 3 етапа. Възложител: Столична община Описание: Изграждане на парк „Възраждане” по готов проект – 3 етапа, I-ви етап. Oсн. предмет: 45212100: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих…

Възложител: Столична община, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения

Наименование:Изграждане екопътеки в ПП „Витоша“ по готови проекти Възложител: Столична община Описание: Изграждане екопътеки в ПП „Витоша“ по готови проекти. Oсн. предмет: 45212100: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения За контакти:ул. Париж №3,…

Възложител: Община Созопол, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи на инсталации

Наименование:Строителство на обекти в инегриран воден цикъл на Созопол – І етап Възложител: Община Созопол Описание: Строителство на колектори, входна ПС на ПСОВ, дълбокоморско заустване на пречистени води Oсн. предмет:  45300000: Строителни и монтажни работи на инсталации Прогнозна стойност: 19 120…

Възложител: Община Рила, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи

Наименование:Извършване на строително-монтажни работи – ремонт и доизграждане на тротоари на ул. ”Спортела” и ул. ”Св. Иван Рилски” гр. Рила; Извършване на реконструкция на цялата осветителна система на гр. Рила – Реконструкция на улично осветление на ул. ”Спортела” и ул.…

Възложител: Община Ардино, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи

Наименование:Изпълнение на СМР по проект: „По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино Възложител: Община Ардино Описание: СМР по проект: „По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино” включва реставрация, консервация и експониране на културно-исторически ценности „Дяволски мост…

Възложител: Университет за национално и световно стопанство – Институт за следдипломна квалификация, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи

Наименование:Рамково споразумение с обект на поръчката „Ремонтни дейности в сградата на отделение ИСК“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство – Институт за следдипломна квалификация Описание: Ремонтни дейности в сградата на отделенние „ИСК“ – Строителни ремонти, Покривни ремонти, Eлектро ремонти, Структурно-кабелна система,…

Възложител: Община Харманли, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи

Наименование:Водоснабдяване в с. Върбово Възложител: Община Харманли Описание: Водоснабдяване в с. Върбово Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 250 000 лева За контакти:Гергана Георгиева Факс: 0373 82525 Адрес: Харманли, пл. „Възраждане“ № 1 Телефон: 0373 82015

Възложител: Община Харманли, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи

Наименование:Изграждане на фотоволтаичен парк 250 kW в района на бившите погреби Възложител: Община Харманли Описание: Изграждане на фотоволтаичен парк 250 kW в района на бившите погреби Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 500 000 лева За контакти:Гергана…

Възложител: Община Златоград, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения

Наименование:Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на р. ”Върбица”, от о.т.970 до о.т.977 по бул. ”България” и почистване на речното корито Възложител: Община Златоград Описание: Предметът на поръчката обхваща извършването на строителни и монтажни работи за изграждане…

Възложител: Столична община, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи на релсови пътища за частично преминаващ под земята релсов път

Наименование: Довършване и пускане в експлоатация на трамвайна линия от Семинарията до Студентски град/ж.к. „Дървеница Възложител: Столична община Описание: ПРОЕКТ ЗА СТОЛИЧЕН ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013” Oсн. предмет: 45234123: Строителни и монтажни работи на релсови пътища…

Концесия за строителство от общински съвет на община Мездра

 Пореден номер в Националния концесионен регистър на обявлението – А000321 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ 1. Удължава се срока за  получаване на оферти при открита процедура  до дата – 15.06.2012  до час – 15:00 2. Публикувано…

Възложител: Столична община, Oсновен предмет: Инженерни услуги в строителството

Наименование:Проектиране, обследване, експeртизи и инвеститорски контрол за транспортни обекти Възложител: Столична община Описание: Проектиране, обследване, експeртизи и инвеститорски контрол за транспортни обекти Oсн. предмет: 71300000: Инженерни услуги в строителството За контакти:Дирекция “ Обществени поръчки и концесии“, Таня Кирилова Факс: 02…