Възложител: Столична община, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи на релсови пътища за частично преминаващ под земята релсов път

Наименование: Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово“ Възложител: Столична община Описание:  Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово“…

Възложител: Столична община, Oсновен предмет: Строителен надзор

Наименование:Извършване на строителен надзор в рамките на Проект за Интегриран столичен градски транспорт по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013(?) Възложител: Столична община Описание: Извършване на строителен надзор в рамките на Проект за Интегриран столичен градски транспорт по Оперативна програма „Регионално…

Възложител: Община Бургас, Oсн. предмет: Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

Наименование:Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас Възложител: Община Бургас Описание: Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр. Бургас като програмен документ, който осигурява времева и пространствена обвързаност на проекти,…

Възложител: Община Раковски, Oсновен предмет: Специализирани строителни работи по изливане на стоманобетон

  Наименование:Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, община Раковски   Възложител: Община Раковски   Описание: Предмет на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е:…

Възложител: Община Радомир, Oсновен предмет: Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

Наименование:Техническа помощ за подготовка на проект “Интегриран воден проект за град Радомир” Възложител: Община Радомир Описание: Извършване на следните дейности: изготвяне на прединвестиционно проучване за инвестиционния проект, изработване на идейни проекти, изработване на ПУП за площадката на ПСОВ, изготвяне на…

Възложител: Община Радомир, Oсновен предмет: Услуги по управление на проекти, свързани със строителството

Наименование:Техническа помощ на ЗИП при управление за изпълнението на проект “Интегриран воден проект за град Радомир Възложител: Община Радомир Описание: Техническа помощ на ЗИП при управление за изпълнението на проект “Интегриран воден проект за град Радомир”,финансиран по ОП ”Околна среда…

Продължават нарушенията в обществените поръчки

Теменужка Петкова, директор на Агенцията за държавна финансова инспекция: Изпълнителите носят солидарна отговорност с възложителите   Теменужка Петкова е родена в София. Завършва магистратура в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Счетоводство и контрол“. От 1987 г. е финансов…

Възложител: Община Бургас, Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас“

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Подготовка на документация за провеждане на обществени поръчки за възлагане дейностите по проект: №51011119-13-31 „Интегриран проект за рехабилитация и…

Възложител: Община Радомир, Oсновен предмет: Услуги по управление на проекти, свързани със строителството

Наименование:Техническа помощ на ЗИП при управление за изпълнението на проект “Интегриран воден проект за град Радомир” Възложител: Община Радомир Описание: Техническа помощ на ЗИП при управление за изпълнението на проект “Интегриран воден проект за град Радомир”,финансиран по ОП”Околна среда 2007…

Възложител: Община Радомир, Oсновен предмет: Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

Наименование:Техническа помощ за подготовка на проект “Интегриран воден проект за град Радомир” Възложител: Община Радомир Описание: Техническа помощ за подготовка на проект “Интегриран воден проект за град Радомир”, финансиран по ОП”Околна среда 2007 – 2013”, Приоритетна ос 1, Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19…

Възложител: Община Медковец, Oсновен предмет: Строителен надзор по време на строителството

Наименование:Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по две обособени позиции: I. „Канализационна система с пречиствателен модул на с. Расово, община Медковец” II. „Изграждане на улична мрежа в с. Аспарухово, община Медковец”, Област Монтана Възложител: Община Медковец Описание: Избор…

Възложител: „Национална електрическа компания“ – ЕАД, Oсновен предмет: 09310000: Електрическа енергия

Наименование:Рехабилитация на търговско мерене на електрическа енергия в подстанции Възложител: „Национална електрическа компания“ – ЕАД Описание: Рехабилитация на търговско мерене на електрическа енергия в подстанции, съгласно „Правилата за измерване на количеството електрическа енергия”, със следните лотове: ЛОТ 1: Подстанции „Изток”,…