Възложител: Община Габрово, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

Наименование:Прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки за обновяване и модернизация на сграда на ЦДГ„Перуника” – база 2, гр. Габрово Възложител: Община Габрово Описание: Осъществяване на строително-монтажни работи, обхващащи комплекс от мерки в областта на енергийната ефективност в обект на образователната…

Възложител: Община Габрово, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

Наименование:Изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект: сгради на ЦДГ „Първи юни” и ЦДГ„Радост” – база 1 в община Габрово Възложител: Община Габрово Описание: Комплекс от мащабни мерки в областта на енергийната ефективност в 2 обекта…

Възложител: Община Каолиново, Oсновен предмет: Консултантски услуги в областта на водоснабдяването и отпадъчните води

Наименование:Подготовката на инвестиционен проект „Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на с. Тодор Икономово, община Каолиново Възложител: Община Каолиново Описание: Подготовката на инвестиционен проект „Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа…

Възложител: Министерство на културата, Oснoвен предмет: Строителни и монтажни работи

Наименование:Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват Трапезица в гр. Велико Търново Възложител: Министерство на културата Описание: Поръчката включва изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до архитектурно- исторически…

Възложител: Община Ихтиман, Oсновен предмет: Услуги, свързани с недвижими имоти

Наименование:Избор на проектант за разработване на прединвестиционно проучване и инвестиционен проект в идейна фаза по проект «Подготовка и реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Ихтиман Възложител: Община Ихтиман Описание: Предметcът на тази процедура, включва следните дейности: –…

Възложител: Столична община, Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища

Наименование:Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на 91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов“, район „Възраждане“ във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф. № BG161PO001/1.1-09/2010/003 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 1,…

Възложител: Община Габрово, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

Наименование:Рехабилитация на водоснабдителната и рехабилитация/разширяване на канализационната мрежа  на гр. Габрово – етап 1 – 58111-77-268 Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, ОП „Околна среда 2007 – 2013 г. Възложител: Община Габрово Описание: Предметът на поръчката включва: Рехабилитация на водоснабдителната…

Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи

Наименование:Подмяна остъклените части на сграда ОСК-2 – стени и покривно осветление Възложител:  „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД Описание: Предметът на поръчката е „Подмяна остъклените части на сграда ОСК-2 – стени и покривно осветление“ и се изпълнява по работен проект. Дейностите обхващат…

Възложител: „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Разград“ – АД, Oсновен предмет: Инженерни услуги в строителството

Наименование:Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за сградата на корпус I на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Разград – АД“ – град Разград и съпътстващи ремонтни работи. Възложител:  „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Разград“ – АД…

Възложител: Община Мездра, Oсновен предмет: Строителни работи по реставрация

Наименование:Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/021, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., за проект: „Историята, културата и природата – туристическите атракции на община Мездра Възложител: Община Мездра Описание: Предмет на…

Възложител: Община Козлодуй, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи на съоръжения за защита на бреговата ивица

Наименование:Изграждане на защитно съоръжение в зоната на комплекс “Рай” до отоплителна централа “Козлодуй” в гр. Козлодуй – обслужваща инфраструктура Възложител: Община Козлодуй Описание: Извършването на строително-монтажните работи, предмет на възлагане в предстоящата обществена поръчка, е “Изграждане на защитно съоръжение в…

Възложител: Община Свиленград, Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

Наименование:Рехабилитация на пътни кръстовища Възложител: Община Свиленград Описание:  “Рехабилитация на пътни кръстовища – “Поликлиника“, “Автогара” и “Петрол” в гр. Свиленград и подход към гр. Свиленград от Гърция” по проект “Живот на пътя – Виса – Свиленград”, по Програма за Европейско…