Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях – възложител: Народно читалище „Братан Шукеров – 1953″

Наименование:Строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на проект „Ремонт и рехабилитация на сградата на Народно читалище „Братан Шукеров – 1953″ с. Върбина” Възложител: Народно читалище „Братан Шукеров – 1953″ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Добрич

Наименование:Извършване на ремонтни дейности в Детски ясли, Детска млечна кухня, Социални заведения и Целодневни детски градини в град Добрич по програмата за капиталови разходи за 2012 година Възложител: Община Добрич Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 120 455…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти – възложител: Община Бяла

Наименование:Основен ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община Бяла, област Русе Възложител: Община Бяла Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти Прогнозна стойност: 105…

Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи – възложител: Община Роман

Наименование:Изграждане на предпазна дига на р. Искър от ОK46 до ОK51 от регулационния план на гр. Роман Възложител: Община Роман Oсн. предмет: Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи Защитни речни съоръжения срещу наводнения Прогнозна стойност: 745 921,40…

Строителни и монтажни работи – възложител: Национален военноисторически музей

Наименование:Текущ ремонт на сградния фонд на Национален военноисторически музей – София, филиал „Парк-музей на бойната дружба – 1444 г.” – Варна и филиал „Музей на авиацията” – Крумово Възложител: Национален военноисторически музей Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност:…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради – възложител: Държавна Психиатрична Болница-Ловеч

Наименование:Ремонт на административна сграда Възложител: Държавна Психиатрична Болница-Ловеч Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради Прогнозна стойност: 102 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/08/2012, 13:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища – възложител: Община Трявна

Наименование:Изпълнение на СМР на обекти от поименния списък на Капиталовата програма за 2012 година в бюджета на община Трявна Възложител: Община Трявна Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища Работи по ремонт на спортни…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Септември

Наименование:Извършване на строително- ремонтни дейности на обект:Ремонт на път ІV-80332 „с.Славовица-гр.Ветрен“ от км.1+000 до км.4+446.35 и 4+446.35 до 5+354 Възложител: Община Септември Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 107 666 лева Срок за…

Работи по боядисване и стъклопоставяне – възложител: Община Никола Козлево

Наименование:Подобряване на сградния фонд на читалища и здравни служби“ обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП с обособени позиции: 1. „Основен ремонт покрив на НЧ с. Красен дол“; 2. „Основен ремонт на вход Здравна служба с. Вълнари…

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения – възложител: Община Дългопол

Наименование:В предмета на поръчката се включват две позиции. Участниците следва да представят оферта и за двете заедно. Обособена позиция 1 „Изготвяне на работен проект за изпълнението на обект: „Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208/ и път от…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране – възложител: Община Своге

Наименование:Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Свидня и рехабилитация на части от общинки пътища Възложител: Община Своге Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране Прогнозна стойност: 66 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие:…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Девин

Наименование:РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” 1.„Основен ремонт на път Стоманово ІV – 86837” 2.„Основен ремонт на път ІV – 19776 / Тешел – Триград – Кестен/ Възложител: Община Девин Oсн. предмет: Строителни…