Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения – възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ООД

Наименование:Строително ремонтни дейности по хидроизолации на резервоар за питейна вода- „Преходен водоем“ в землището на с. Буковец, общ. Бяла Слатина

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения – възложител: Община Дългопол

Наименование:В предмета на поръчката се включват две позиции. Участниците следва да представят оферта и за двете заедно. Обособена позиция 1 „Изготвяне на работен проект за изпълнението на обект: „Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208/ и път от…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране – възложител: Община Своге

Наименование:Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Свидня и рехабилитация на части от общинки пътища Възложител: Община Своге Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране Прогнозна стойност: 66 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие:…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране – възложител: Община Рудозем

Наименование:Изготвяне на технически проекти на следните обекти: Спортно-тренировъчна зала, гр. Рудозем, общ. Рудозем, Спортно-тренировъчна площадка за футбол в с.Чепинци, общ. Рудозем и Спортна площадка в с.Елховец, съгласно приложени технически задания към указанията за попълване на офертата.Допълнителна информация и документи, свързани…

Архитектурни и свързани с тях услуги – възложител: Община Бяла

Наименование:Архитектурни и свързани с тях услуги Възложител: Община Бяла Oсн. предмет: Архитектурни и свързани с тях услуги Прогнозна стойност: 65 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/07/2012, 10:00 ч.   Виж цялата поръчка

Инженерни услуги в строителството – възложител: Община Долни Дъбник

Наименование:Публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП – по чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „ППР – Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина”. Възложител:…

Отварят офертите за строителството на мост над река Стряма

На 20.07.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти за „Избор на изпълнител за изграждане на обект: Пътна варианта и мост над река Стряма на Път ІІ–56 „Брезово – Пловдив“ при км 84+540″. Отварянето и оповестяването на ценовите…

Инженерни услуги в строителството – възложител: Община Долни Дъбник

Наименование:Публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП – по чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „ППР – Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина”. Услугата…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини – възложител: Община Брезник

Наименование:Предвижда се подмяна на покривни материали, без да се засяга конструкцията на покрива на сградата на ЦДГ „Брезица” гр. Брезник Възложител: Община Брезник Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини Прогнозна стойност: 76 927 лева…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране – възложител: Община Сливо поле

Наименование:Предвижда се изработване на следните проекти/ проектни части: 1. Изработване на работен проект за обект: Полагане на трошенокаменна настилка по съществуващ полски път № 000133 по КВС на град Сливо поле; 2. Изработване на работен проект за обект: Облагородяване на…

Строителни работи на терени на детски площадки – възложител: Столична община

Наименование:Реновиране на два броя детски площадки за възрастова група на ползвателите от 3 до 7 години в двора на ЦДГ 174 ул.Мала планина № 36 в Столична община -район Лозенец Възложител: Столична община Oсн. предмет: Строителни работи на терени на…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Антоново

Наименование:Изграждане на „Общински туристически информационен център – гр. Антоново Възложител: Община Антоново Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 309 946 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28.08.2012 г., 12:00 ч.   Виж цялата поръчка