Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища – възложител: Община Долни Дъбник

Наименование:Ремонт на общински пътища – Реконструкция на общински път PVN 1186 – Телиш – Граница с Община Червен бряг – Садовец Възложител: Община Долни Дъбник Oсн. предмет: Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Септември

Наименование:Извършване на строително- ремонтни дейности на обект:Ремонт на път ІV-80332 „с.Славовица-гр.Ветрен“ от км.1+000 до км.4+446.35 и 4+446.35 до 5+354 Възложител: Община Септември Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 107 666 лева Срок за…

Работи по боядисване и стъклопоставяне – възложител: Община Никола Козлево

Наименование:Подобряване на сградния фонд на читалища и здравни служби“ обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП с обособени позиции: 1. „Основен ремонт покрив на НЧ с. Красен дол“; 2. „Основен ремонт на вход Здравна служба с. Вълнари…

Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги – възложител: Община Главиница

Наименование:Изготвяне на инвестиционен проект – техническа фаза за обект „Реконструкция и изграждане на спортен център в УПИ VII – 426 „За спортен комплекс“ Възложител: Община Главиница Oсн. предмет: Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги Архитектурно проектиране на сгради Определяне и вписване…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране – възложител: Община Своге

Наименование:Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Свидня и рехабилитация на части от общинки пътища Възложител: Община Своге Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране Прогнозна стойност: 66 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие:…

Архитектурни и свързани с тях услуги – възложител: Община Бяла

Наименование:Архитектурни и свързани с тях услуги Възложител: Община Бяла Oсн. предмет: Архитектурни и свързани с тях услуги Прогнозна стойност: 65 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/07/2012, 10:00 ч.   Виж цялата поръчка

Инженерни услуги в строителството – възложител: Община Долни Дъбник

Наименование:Публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП – по чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „ППР – Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина”. Услугата…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране – възложител: Община Сливо поле

Наименование:Предвижда се изработване на следните проекти/ проектни части: 1. Изработване на работен проект за обект: Полагане на трошенокаменна настилка по съществуващ полски път № 000133 по КВС на град Сливо поле; 2. Изработване на работен проект за обект: Облагородяване на…

Работи по полагане на мазилка – възложител: ОУ „Васил Априлов“

Наименование:Извършване на СМР- АС работи в сграда на ОУ „Васил Априлов” гр.Бургас, съгласно количествена сметка Възложител: ОУ „Васил Априлов“ Oсн. предмет: Работи по полагане на мазилка Работи по боядисване Монтажни работи на врати, прозорци и техните каси и прагове Прогнозна…

Архитектурно проектиране – възложител: Община Берковица

Наименование:Да се изготви Работен проект придружен с всички части, които да са съобразени с техническото задание и с действащите норми и изисквания за закриване, рекултивация и следексплоатационни грижи за депата предвидени за закриване Възложител: Община Берковица Oсн. предмет: Архитектурно проектиране…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Елин Пелин

Наименование:Изпълнение на СРР за „Ремонт на общински пътища в община Елин Пелин“ Възложител: Община Елин Пелин Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 142 917 лева Срок за получаване на оферти или заявления за…

Архитектурно проектиране – възложител: Община Пловдив

Наименование:Изготвяне на технически проекти за благоустрояване на 8/осем/ броя детски площадки, находящи се на територията на Община Пловдив, район”Северен” Възложител: Община Пловдив Oсн. предмет: Архитектурно проектиране Прогнозна стойност: 15 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие:…