Работи по ремонт на пътища – възложител: ДП „Ръководство на въздушното движение“

Наименование:Ремонт на пътен участък от 6.5 км между хотел „Морени” и ТРЛК „Черни връх“ Възложител: ДП „Ръководство на въздушното движение“ Oсн. предмет: Работи по ремонт на пътища Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/08/2012, 16:30 ч.  …

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Доспат

Наименование:Реконструкция и изграждане на улична мрежа и площади в населените места от Община Доспат Възложител: Община Доспат Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 1 676 794 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27.08.2012 г., 17:00…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Ценово

Наименование:Основен ремонт на общинска пътна мрежа: Обособена позиция № 1: Основен ремонт на път RSE 1210 Долна Студена – Ботров Обособена позиция № 2: Основен ремонт на път RSE 3210 Новград – Караманово Възложител: Община Ценово Oсн. предмет: Строителни работи…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Септември

Наименование:Извършване на строително- ремонтни дейности на обект:Ремонт на път ІV-80332 „с.Славовица-гр.Ветрен“ от км.1+000 до км.4+446.35 и 4+446.35 до 5+354 Възложител: Община Септември Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 107 666 лева Срок за…

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения – възложител: Община Дългопол

Наименование:В предмета на поръчката се включват две позиции. Участниците следва да представят оферта и за двете заедно. Обособена позиция 1 „Изготвяне на работен проект за изпълнението на обект: „Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208/ и път от…

Работи по ремонт на пътища – възложител: Община Ковачевци

Наименование:В предмета на поръчката са включени ремонтни дейности, които обхващат местните пътища по населени места както следва : с.Калище – МП за „Гробищен парк” с.Ковачевци – МП за махала „Водениците”, МП за махала „Стаменкова” и МП за махала „Мицова” с.Сирищник…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища – възложител: „В и К“ АД – гр. Ловеч

Наименование:Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от „ВиК” АД, гр.Ловеч Възложител: „В и К“ АД – гр. Ловеч Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на други…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Горна Малина

Наименование:Ремонт и реконструкция на пътя от с. Долно Камарци, община Горна Малина до вилна зона Долно Камарци, община Горна Малина Възложител: Община Горна Малина Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Дулово

Наименование:предмет на поръчката е „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ДУЛОВО” Възложител: Община Дулово Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 197 900 лева Срок за получаване на оферти или…

Услуги по проектиране и конструиране на мостове – възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Наименование:Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обекти Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Oсн. предмет: Услуги по проектиране и конструиране на мостове Прогнозна стойност: 30 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/06/2012, 17:00 ч.…

Строителни и монтажни работи на пътища – възложител: Община Кресна

Наименование:Ремонт на общинси път ІV – 10065 гр.Кресна – с.Влахи, съгласно количествена сметка Възложител: Община Кресна Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на пътища Прогнозна стойност: 35 833 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/06/2012, 09:00…

Работи по ремонт на пътища – възложител: Община Сливен

Наименование:Реконструкция на уличната мрежа кв. „Сини камъни”, Сливен Възложител: Община Сливен Oсн. предмет: Работи по ремонт на пътища Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22/06/2012, 16:30 ч.   Виж цялата поръчка