Работи по ремонт на пътища – възложител: Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Пловдив“

Наименование:Текущ ремонт на горски автомобилен път “Бойково”, подотдел 294 “ц”, на територията на ТП “ДГС – Пловдив Възложител: Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Пловдив“ Oсн. предмет: Услуги по ремонт и поддръжка Работи по ремонт на пътища Прогнозна стойност: 2…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Габрово

Наименование:Обхватът на поръчката включва: 1.Изграждане на външна рампа за инвалиди. 2.Доставка и монтиране на външен вертикален платформен подемник за хора с увреждания, съгласно технически проект; 3.Aдаптиране на съществуващ санитарен възел към специфичните нужди на хората с увреждания. Възложител: Община Габрово…

Строителен надзор по време на строителството – възложител: Община Етрополе

Наименование:Изпълнителят ще извърши независим строителен надзор съгласно чл. 168 от Закона за Устройството на територията и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения – възложител: Община Петрич

Наименование:Основен ремонт на четири броя спортни площадки Възложител: Община Петрич Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения Прогнозна стойност: 76 913 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/09/2012, 16:00 ч.  …

Други довършителни строителни работи – възложител: Община Самуил

Наименование:Ремонт на част от двуетажна сграда – административна, ЦОП – с.Самуил Възложител: Община Самуил Oсн. предмет: Други довършителни строителни работи Прогнозна стойност: 10 997 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/08/2012, 16:00 ч.   Виж цялата…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Шумен

Наименование:Преустройство на училище „Гео Милев” в ОДЗ и Общински център за деца, гр. Шумен Възложител: Община Шумен Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 180 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/08/2012, 17:00 ч.…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Самуил

Наименование:РЕМОНТ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ВЪЗРАСТНИ – С. ПЧЕЛИНА, ОБЩИНА САМУИЛ Възложител: Община Самуил Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 99 960 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/08/2012, 16:00…

Строителни и монтажни работи – възложител: ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО МАЗАЛАТ“

Наименование:Строително монтажни работи по преустройство Възложител: ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО МАЗАЛАТ“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 150 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/08/2012, 15:00 ч.  …

Строителни работи по изпълнение на основа на улици – възложител: Община Велики Преслав

Наименование:Основен ремонт ул. „Ал.Стамболийски“ – ОК 346,344, 338, 337 -/пътна част и водопровод/ – гр. Велики Преслав Възложител: Община Велики Преслав Oсн. предмет: Строителни работи по изпълнение на основа на улици Срок за получаване на оферти или заявления за участие:…

Услуги по ремонт и поддръжка – възложител: „Южноцентрално държавно предприятие“ ДП, ТП „Държавно горско стопанство Карлово“

Наименование:Текущ ремонт на административната сграда, стопанисвана от ТП „ДГС Карлово”, гр. Карлово, включващ външно боядисване на фасадата на сградата, вътрешно боядисване на всички кабинети, сутерена и котелното помещение, както и ремонт на санитарните възли Възложител: „Южноцентрално държавно предприятие“ ДП, ТП…

Работи по полагане на плочки за подови настилки и стенни облицовки – възложител: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Наименование:Изпълнение на частичен ремонт в санитарните помещения на физкултурния салон на ДИКПО-Варна, структурно звено на Университета с административен адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков“ №1. Обект на поръчката е изпълнение на облицовъчни работи с теракотни и фаянсови плочки, съгласно…

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища – възложител: Община Кула

Наименование:Ремонт път ІV-12122 Кула – Големаново (от км.0+000 до км.1+270) – предвижда се извършване на земни, пътни и асфалтови работи. Възложител: Община Кула Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка…