Строителни и монтажни работи – възложител: Община Бургас

Наименование:Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр.Бургас, Община Бургас Възложител: Община Бургас Описание: Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр.Бургас, Община Бургас ”Подобект 1 „ВиК мрежа…

Строителни и монтажни работи на пътища – възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Наименование:Определяне на изпълнител за строителството на обект: Път І-1 (Е 79) обходен път на гр. Монтана Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Описание: Определяне на изпълнител за строителството на обект: Път І-1 (Е 79) обходен път на гр. Монтана от км 102+060…

Строителни и монтажни работи на пътища – възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Наименование:Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-021 „Лот 18: Рехабилитация на път III-3505 Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Описание: Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-021 „Лот 18: Рехабилитация на път III-3505…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Добричка

Наименование:Корекция на дере и охранителен канал за защита от наводнения в урбанаизираната територия на село Сливенци – І-ви етап Възложител: Община Добричка Описание: Предмет на поръчката: „Корекция на дере и охранителен канал за защита на наводнения в урбанаизираната територия на…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Две могили

Наименование:Интегриран воден цикъл на град Две могили – изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа Възложител: Община Две могили Описание: Предметът на обществената поръчка включва избор на изпълнител/и за извършване на…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Бургас

Наименование:„Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас“, Подобект 2: „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Горно Езерово, гр. Бургас“ Възложител: Община Бургас Описание: Подобект 2 включва: 1. Проектиране, изграждане и…

Възложител: Община Бургас, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи

Наименование:Изпълнение на строително- монтажни работи за изграждане на пет центъра за настаняване от семеен тип Възложител: Община Бургас Описание: Предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане на пет центъра за настаняване от семеен тип в три особени позиции,…

Възложител: Община Ардино, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи

Наименование:Изпълнение на СМР по проект: „По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино Възложител: Община Ардино Описание: СМР по проект: „По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино” включва реставрация, консервация и експониране на културно-исторически ценности „Дяволски мост…

Възложител: Община Харманли, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи

Наименование:Водоснабдяване в с. Върбово Възложител: Община Харманли Описание: Водоснабдяване в с. Върбово Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 250 000 лева За контакти:Гергана Георгиева Факс: 0373 82525 Адрес: Харманли, пл. „Възраждане“ № 1 Телефон: 0373 82015

Възложител: Община Харманли, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи

Наименование:Изграждане на фотоволтаичен парк 250 kW в района на бившите погреби Възложител: Община Харманли Описание: Изграждане на фотоволтаичен парк 250 kW в района на бившите погреби Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 500 000 лева За контакти:Гергана…

Възложител: Община Златоград, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения

Наименование:Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на р. ”Върбица”, от о.т.970 до о.т.977 по бул. ”България” и почистване на речното корито Възложител: Община Златоград Описание: Предметът на поръчката обхваща извършването на строителни и монтажни работи за изграждане…