Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения – възложител: Община Дългопол

Наименование:В предмета на поръчката се включват две позиции. Участниците следва да представят оферта и за двете заедно. Обособена позиция 1 „Изготвяне на работен проект за изпълнението на обект: „Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208/ и път от…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране – възложител: Община Своге

Наименование:Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Свидня и рехабилитация на части от общинки пътища Възложител: Община Своге Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране Прогнозна стойност: 66 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие:…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Девин

Наименование:РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” 1.„Основен ремонт на път Стоманово ІV – 86837” 2.„Основен ремонт на път ІV – 19776 / Тешел – Триград – Кестен/ Възложител: Община Девин Oсн. предмет: Строителни…

Инженерни услуги в строителството – възложител: Община Долни Дъбник

Наименование:Публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП – по чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „ППР – Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина”. Услугата…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране – възложител: Община Сливо поле

Наименование:Предвижда се изработване на следните проекти/ проектни части: 1. Изработване на работен проект за обект: Полагане на трошенокаменна настилка по съществуващ полски път № 000133 по КВС на град Сливо поле; 2. Изработване на работен проект за обект: Облагородяване на…

Строителни работи на терени на детски площадки – възложител: Столична община

Наименование:Реновиране на два броя детски площадки за възрастова група на ползвателите от 3 до 7 години в двора на ЦДГ 174 ул.Мала планина № 36 в Столична община -район Лозенец Възложител: Столична община Oсн. предмет: Строителни работи на терени на…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Антоново

Наименование:Изграждане на „Общински туристически информационен център – гр. Антоново Възложител: Община Антоново Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 309 946 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28.08.2012 г., 12:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Ветово

Наименование:Екотуризъм:Перспектива за развитие на две малки трансгранични общности Възложител: Община Ветово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни работи по изграждане на пешеходни пътеки/алеи Строителни и монтажни работи по общо изграждане на обществени центрове Прогнозна стойност: 1 210 744,40 лева…

Строителен надзор – възложител: Община Ситово

Наименование:Избор на изпълнител за извършване на услугата – строителен надзор на обект: „Корекция на дере село Попина, община Ситово Възложител: Община Ситово Oсн. предмет: Строителен надзор Прогнозна стойност: 13 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие:…

Строителни работи по възстановяване и възобновяване – възложител: НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ“

Наименование:Ремонт на компрометирани участъци от покрива на сградата на театър, създаване на нови трасета за отвеждане на дъждовна вода, хидроизолации, ремонт и реставрация на скулптурни фигури по южната и северна фасади, отстраняване на течове и полагане на хидроизолация, демонтаж на…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти – възложител: Община Ябланица

Наименование:Обществената поръчка е с предмет: „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНСКИ И МЕСТНИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА“ Възложител: Община Ябланица Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти Прогнозна стойност: 133…

Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи – възложител: Община Любимец

Наименование:Предметът на поръчката включва изготвяне на технически проекти за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Белица и с. Георги Добрево, Община Любимец Възложител: Община Любимец Oсн. предмет: Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи Прогнозна стойност: 53 000 лева…